/ 6 نظر / 103 بازدید
حامد

سلام محمد جواد عزیز بدنازان که یگ عکاس حرفه ای و ماهریه ماشالله بد بووو برای عزیزم

وشکو

سلام دسد درد نکرو که با این عسکه بیشاد هاماد ببرت تا خوسار ... خدا عاقبتد به خیر کرو فردا مینه میدون علی گریا بشته یاقامن جی یه چندتا چاپول چاپول کر مرسی

هیچکس

پره توخا همون نشته؟ عسکات بیش به -دلم واکرکا-خدا خیرت هادو

محمد حسن

خدا بیامرزدت سنگ قبرت قشنگه