/ 6 نظر / 82 بازدید
حامد

سلام محمد جواد عزیز بدنازان که یگ عکاس حرفه ای و ماهریه ماشالله بد بووو برای عزیزم

وشکو

سلام دسد درد نکرو که با این عسکه بیشاد هاماد ببرت تا خوسار ... خدا عاقبتد به خیر کرو فردا مینه میدون علی گریا بشته یاقامن جی یه چندتا چاپول چاپول کر مرسی

هیچکس

پره توخا همون نشته؟ عسکات بیش به -دلم واکرکا-خدا خیرت هادو

محمد حسن

خدا بیامرزدت سنگ قبرت قشنگه